اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 440515

شناسه ملی: 10320884343

تاریخ ثبت: 1392/04/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1595813119

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ ولیعصر نبش مطهری پ 1991 ط اول

تاریخ تاسیس: 1392/04/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/12:

شرکت فوق در تاریخ 11/04/1392 تحت شماره 440515 و شناسه ملی 103208XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/04/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل کلیه ملزومات کامپیوتری و کلیه محصولات پتروشیمی و شیمیایی مجاز و لوازم و تجهیزات پزشکی و هرگونه فعالیتی که در جهت سوددهی شرکت باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ ولیعصر نبش مطهری پ 1991 ط اول کدپستی 159581XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 36220192 مورخ 01/03/1392 نزد بانک تجارت شعبه خیابان قایم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسین بنایی به شماره ملی 003943XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم مینو انوشه اطمینان مقدم به شماره ملی 003182XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم مریم آشوری به شماره ملی 460941XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 خانم مریم آشوری به شماره ملی 460941XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای حمیدرضا تهوری به شماره ملی 005398XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم معصومه طاهر پور به شماره ملی 006695XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1678641 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی