اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7209

شناسه ملی: 10800099886

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی صفی پور به شماره ملی 313003XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم الهام محمدپور به شماره ملی 307198XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم الهام السادات حسینی افشار به شماره ملی 312001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950513XXXX79307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم الهام محمدپور به شماره ملی 307198XXXX خانم الهام السادات حسینی افشار به شماره ملی 312001XXXX آقای مهدی صفی پور به شماره ملی 313003XXXX ـ خانم الهام پارسای رودانی به شماره ملی 338009XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شهریاری پور به شماره ملی 307045XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950517XXXX50966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا پسندی پور به شماره ملی 313090XXXX آقای مهدی صفی پور به شماره ملی 313003XXXX خانم الهام السادات حسینی افشار به شماره ملی 312001XXXX ـ خانم الهام پارسای رودانی به شماره ملی 338009XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا شهریاری پور به شماره ملی 307045XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940507XXXX04814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی صفی پور به شماره ملی 313003XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای رضا پسندی پور به شماره ملی 313090XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم الهام السادات حسینی افشار به شماره ملی 312001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940507XXXX83197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/8/84 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 ـ رضا پسندی پور رییس هییت مدیره و سعید خلیلی مدیرعامل و مصطفی باقری نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ الهام محمدپور بازرس اصلی و علیرضا شهریاری پور بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/9/90 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده. 1 ـ آقایان رضا پسندی پور بسمت رییس هییت مدیره سعید خلیلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی صفی پور بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ الهام پارسا رودانی و علیرضا شهریاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/28:

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 23/9/89 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 رضا پسندی پور رییس هییت مدیره و مهدی افخمی نایب رییس هییت مدیره و مهدی صفی پور به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 الهام پسندی بازرس اصلی و علیرضا شهریاری بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. سرپرست ثبت اسنادواملاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بر اساس آگهی شماره 13302 مورخ 4/4/88 ثبت اسناد و املاک سیرجان مرکز اصلی شرکت کسری بتن جنوب سهامی خاص از سیرجان به بندرعباس گلشهر خیابان آتش نشانی کوچه گوهران 9 مجتمع پارسه طبقه اول واحد یک انتقال یافته و در تاریخ 28/4/88 ذیل شماره 7209 به ثبت رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی