اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 520396

شناسه ملی: 14007293863

تاریخ ثبت: 1396/10/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/02

کد پستی: 1588614817

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان قایم مقام فراهانی خیابان ماگنولیا پلاک 16 ساختمان ماگنولیا طبقه چهارم واحد 5

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/06:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/02:

5,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا صدیقی به ش ملی 094239XXXX آقای مهدی صدیقی به ش ملی 094237XXXX خانم زهره چمن روی به ش م: 008106XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گریدند آقای محمدرضا صدیقی به ش ملی 094239XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای مهدی صدیقی به ش ملی 094237XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم زهره چمن روی به ش م: 008106XXXX به سمت عضو هییت مدیره حق امضای مجاز کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 980924XXXX56169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 980924XXXX27982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و پخش و بسته بندی انواع کالاهای مجاز بازرگانی و آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و دارویی و مواد اولیه آنها، راه اندازی کارخانجات صنعتی و خطوط تولید، واردات قطعات و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز کارخانجات، واردات تکنولوژی و صنایع مادر ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی ،شرکت در همایشها و نمایشگاهها.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 980821XXXX35699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

آگهی تغییرات شرکت پاده تجارت سامیان گستر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 520396 و شناسه ملی 140072XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره چمن روی کد ملی 008106XXXX باپرداخت مبلغ 250000 ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرارگرفت . آقای حمید رضا براتی قهریز جانی کد ملی 004894XXXX باپرداخت مبلغ 250000 ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت . آقای مهدی صدیقی با پرداخت 250000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 1000000 ریال افزایش داد. آقای محمدرضا صدیقی با پرداخت 1750000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 3500000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2500000 ریال به مبلغ 5000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران شرکت بعد از افزایش سرمایه و ورود شریک: آقای محمدرضا صدیقی کد ملی 094239XXXX دارای 3500000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی صدیقی کد ملی 094237XXXX دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم زهره چمن روی کد ملی 008106XXXX دارای 250000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا براتی قهریزجانی کد ملی 004894XXXX دارای 250000 ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

آگهی تغییرات شرکت پاده تجارت سامیان گستر با مسیولیت محدود به شماره ثبت 520396 و شناسه ملی 140072XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا صدیقی شماره ملی 094239XXXX به سمت مدیر عامل و ریس هییت مدیره آقای مهدی صدیقی شماره ملی 094237XXXX به سمت نایب ریس هییت مدیره خانم زهره چمن روی شماره ملی 008106XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای حمید رضا براتی قهریزجانی شماره ملی 004894XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود پاده تجارت سامیان گستر در تاریخ 02/10/1396 به شماره ثبت 520396 به شناسه ملی 140072XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی، صادرات و واردات ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ بسته بندی کالاها ـ اخذ و اعطا نمایندگی خرید و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح ـ انبار کردن کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی و اعطای کمک مالی ـ کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان قایم مقام فراهانی ـ خیابان ماگنولیا ـ پلاک 16 ـ ساختمان ماگنولیا ـ طبقه چهارم ـ واحد 5 ـ کدپستی 158861XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 5 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کورش روهینا به شماره ملی 045112XXXX دارنده 1 , 250 , 000 ریال سهم الشرکه خانم لیلا سیدحدادی به شماره ملی 045260XXXX دارنده 1 , 250 , 000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX دارنده 750 , 000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صدیقی به شماره ملی 094239XXXX دارنده 1 , 750 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کورش روهینا به شماره ملی 045112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا سیدحدادی به شماره ملی 045260XXXX به سمت مدیرعامل و آقای مهدی صدیقی به شماره ملی 094237XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا صدیقی به شماره ملی 094239XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961002XXXX03546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی