اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8787

شناسه ملی: 10960027887

تاریخ ثبت: 1389/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت رصد گران خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت 8787 و شناسه ملی 109600XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: غلامحسین صداقت خواه به شماره ملی 610972XXXX و فهیمه صداقت خواه به شماره ملی 610996XXXX و بتول رضایی به شماره ملی 610964XXXX - آقای حجت اله زیارتی با کد ملی 353970XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین توکلی کد ملی 350096XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت رصد گران خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت 8787 و شناسه ملی 109600XXXX7 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای غلامحسین صداقت خواه به شماره ملی 610972XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم فهیمه صداقت خواه به شماره ملی 610996XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم بتول رضایی به شماره ملی 610964XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای غلامحسین صداقت خواه(رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

آگهی تغییرات شرکت رصد گران خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت 8787 و شناسه ملی 109600XXXX7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: -تعمیر و نگهداری و احداث خطوط توزیع و فوق توزیع برق بصورت گرم و سرد - تهیه و نصب تجهیزات انرژی تجدید پذیر و تعمیرات و نگهداری تاسیسات مربوطه - تهیه ماشین آلات صنعتی و تولید سنگ های تزیینی ( ثبت موضوع فوق بمنزله اخذ و صدور گواهی فعالیت نمی باشد)

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1389 تحت شماره 8787 و شناسه ملی 109600XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود 1 موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی متخصص ونیمه متخصص کارگری در کلیه زمینه ها تعمیر و نگهداری شبکه های آب و برق و تاسیس ات فنی تامین نیروی نظارتی انجام خدمات پژوهشی ومشاوره ای مطالعه وتحقیق درباره روشهای تولید و نگهداری تامین ماشین آلات سبک و سنگین جهت اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مکانهای تاسیس اتی اداری رفاهی خوابگاهی تهیه اغذیه نگهداری فضای سبز ودر صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان بوشهر شهر بوشهر بلوار طالقانی نبش خیابان هجرت کنار آهن فروشی مردانی 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1263 مورخ 9/12/1389 نزد بانک ملی شعبه گلشن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم بتول رضایی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای عبداله رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای منصور رضایی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 خانم بتول رضایی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا خانم بتول رضایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای حجت الله زیارتی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمدحسین توکلی به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی