اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1387

شناسه ملی: 14004334793

تاریخ ثبت: 1393/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/24

آدرس: شوش خیابان بعثت

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/04/24:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/25:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی پویان پژوهش آیندگان تحت شماره 1387 و شناسه ملی 140043XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکتنامه آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: تعاونی خدمات آموزشی پویان پژوهش آیندگان 2 ـ موضوع شرکت: خدمات آموزشی مطابق با اساسنامه مورد عمل شرکت تعاونی که برابر تبصره یک از ماده یک اساسنامه در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال آن طی گواهی مورخه 24/4/1393 بانک توسعه تعاون شوش پرداخت و مابقی مبلغ 000/000/7 ریال در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: شوش ـ خیابان بعثت ـ پلاک 6 ـ کدپستی 47183 ـ 64718 5 ـ مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: عصمت حاجتی مدیرعامل برای مدت دو سال و یاسر حاجتی رییس هییت مدیره و اکرم حیدری نایب رییس عصمت حاجتی منشی و رضا حاجتی عضو علی البدل برای مدت سه سال تعیین و انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره در غیاب رییس با نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. (اوراق عادی و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد). 9 ـ بازرسین عبارتنداز: مرتضی حاجتی بازرس اصلی و هوشنگ حاجتی بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 301500XXXX140246XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی