اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 99036

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/18:

600,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/01:

23,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/27:

23,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/20:

24,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/10:

22,400,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/24:

40,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/88 ناهید نقاش پور فرزند محمدحسین متولد 1336 به ش ش 5335 ص از اهواز با پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/400 ریال به مبلغ 000/000/600 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده مورخ 6/5/88 تعداد اعضای هیئتمدیره به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید افسرالسادات طباطبایی به سمت رئیس هیئتمدیره و علی سیدقاسمی به سمت نایبرئیس هیئتمدیره و قاسم سیدقاسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره و آزاده سیدقاسمی به سمت عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 6216 ت 32 مورخ 11/3/87 نام آقای قاسم سیدقاسمی صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد و نام آقای بابک ناسی زاده و نام خانم افسرالسادات طباطبایی صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/01/21:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/9/86 آقای سیاوش پرورش با پرداخت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/24 ریال به مبلغ 000/000/23 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/2/87 آقای بها فیروز آبادی با پرداخت مبلغ 000/000/297 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/300 ریال و آقای قاسم ریدقاسمی با پرداخت مبلغ 000/000/98 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/100 ریال آقای بابک نالی زاده با پرداخت مبلغ 000/000/294 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/300 ریال و خانم پریوش پرورش و آقای فرشید فیروز آبادی هر کدام با پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را هر یک به مبلغ 000/000/50 ریال و خانم منیرالسادات طباطباییو آقای علی سیدقاسمی و خانم آزاده سیدقاسمی و خانم هدیه عسگری هر کدام با پرداخت مبلغ 000/000/98 ریال به صندوق شرکت هر یک سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/23 ریال به مبلغ 000/000/200/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/84 آقای بابک ناسی زاده با پرداخت مبلغ 000/600/1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/800/4 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/400/22 ریال به مبلغ 000/000/24 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای رامتین رحیم زاده با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/24 ریال به مبلغ 000/400/22 ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 47433/32 مورخ 11/11/82 شرکت آسانسور اورند با مسیولیت محدود بشماره ثبت 99036 اعلام می دارد نام نایب رییس هییت مدیره آقای بابک ناسی زاده صحیح می باشد که در آگهی اشتباهاً بابک قاسمی زاده تایپ گردیده و بدین وسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 26/9/82 آقایان محمد ارجمند بیگدلی، کاظم ارجمند بیگدلی، خانم عفت السادات صدوقی و شرکت اندیشه راه کمال هریک با دریافت کلی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازشرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از 000 ‚ 000 ‚ 40 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 24 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. همچنین ماده 14 اساسنامه اصلاح و تعداد هییت مدیره مرکب از سه نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید آقایان بها فیروزآبادی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، قاسم سیدقاسمی بسمت رییس هییت مدیره و بابک قاسمی زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/81 شرکت اندیشه راه کمال سهامی خاص به نمایندگی آقایان محمد ارجمند بیگدلی و عزت سعادت با پرداخت مبلغ 8000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 32000000 ریال به مبلغ 40000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی