اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 452

شناسه ملی: 14008852264

تاریخ ثبت: 1398/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6731913975

تاریخ تاسیس: 1398/09/28

آدرس: استان کرمانشاه شهرستان هرسین بخش مرکزی شهر هرسین محله شهرک شهید باهنر کوچه شهید احد اله خادمیان خیابان سپاه پاسداران پلاک 0 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص تبادل ارتباطات شیرز هرسین درتاریخ 28/09/1398 به شماره ثبت 452 به شناسه ملی 140088XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارایه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمانشاه ، شهرستان هرسین ، بخش مرکزی ، شهر هرسین، محله شهرک شهید باهنر ، کوچه شهید احد اله خادمیان ، خیابان سپاه پاسداران ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 673191XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 279/1812/65 مورخ 07/09/1398 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه رازی با کد 18130 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم فاطمه علییی به شماره ملی 331011XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حشمت الله علییی به شماره ملی 331972XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم پروانه رشیدی به شماره ملی 331980XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نیمتاج شعبانی به شماره ملی 331925XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم روشنک رشیدی به شماره ملی 331935XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار باختر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980928XXXX38675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری هرسین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی