اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 17220

شناسه ملی: 14006515580

تاریخ ثبت: 1395/10/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه بندرعباس آزاد شهر خیابان غدیر کوچه غدیر 12 ساختمان دنا طبقه 2 واحد 202

کد پستی: 7919766991

تاریخ تاسیس: 1395/10/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای حشمت مظفری به کد ملی 616972XXXX به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: بندرعباس ـ آزاد شهر خیابان غدیر ـ کوچه غدیر 12 ـ ساختمان دنا ـ طبقه 2 ـ واحد 202 کدپستی: 791976XXXX می باشد. ش 970814XXXX83583 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص اطمینان بار هرمز درتاریخ 29/10/1395 به شماره ثبت 17220 به شناسه ملی 140065XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا بندر عباس به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مقدور خواهد بود در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:بندرعباس ـ آزادشهر خیابان غدیر ـ کوچه غدیر 12 -ساختمان دنا ـ طبقه 2 -واحد 202 کدپستی 791976XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 که تعداد 100 سهم آن با نام می باشد تمامی سرمایه طی نامه شماره 134 مورخ 12/10/95 بانک ملی ایران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم نادیه کاشمری به شماره ملی 332012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا نارویی به شماره ملی 361093XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی آقای حشمت مظفری به شماره ملی 616972XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فروغ مظفری به شماره ملی 616988XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجید مظفری به شماره ملی 616997XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951103XXXX21117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی