اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 488346

شناسه ملی: 14005669247

تاریخ ثبت: 1394/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1967756345

آدرس: تصفیه تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید غربی پلاک 56 واحد 14

تاریخ تاسیس: 1394/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924394 2ـ3 مدير تصفيه شركت رشد و درمان كسري ( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ زهرا طايفي نصر آبادي

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924394 2ـ3 مدير تصفيه شركت رشد و درمان كسري ( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ زهرا طايفي نصر آبادي

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924394 1ـ3 مدير تصفيه شركت رشد و درمان كسري ( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ زهرا طايفي نصر آبادي

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/11:

با توجه به اينكه آگهي انحلال شركت در روزنامه رسمي به شماره 21318 مورخ 31/2/1397 صفحه 27 درج گرديده است، بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت دعوت ميگردد با در دست داشتن اسناد و مدارك مثبته ظرف مدت 6 ماه از تارخ درج اولين آگهي به خانم زهرا طايفي نصرآبادي به نشاني تهران بلوار آفريقا خيابان ناهيد غربي پلاك 56 واحد 14 كدپستي 196775XXXX مراجعه فرمايند در غير اينصورت برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يكماه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار درج ميگردد. پ1924394 1ـ3 مدير تصفيه شركت رشد و درمان كسري ( سهامي خاص) ـ در حال تصفيه ـ زهرا طايفي نصر آبادي

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وخانم زهرا طایفی نصرآبادی به شماره ملی 007757XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک 56 واحد 14 کدپستی 196775XXXX می باشد. پ 970225XXXX35740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهراد سید زارع به شماره ملی 006849XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای منصور نکویی نیا به شماره ملی 128656XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای محمدرضا طوسی به شماره ملی 006409XXXX به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصاد فراست به شناسه ملی 140039XXXX7 به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با دو امضای از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950920XXXX11149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهراد سید زارع به شماره ملی 006849XXXX آقای منصور نکویی نیا به شماره ملی 128656XXXX شرکت گروه راهبران اقتصاد فراست به شناسه ملی 140039XXXX7 به نمایندگی آقای محمدرضا طوسی به شماره ملی 006409XXXX پ 950920XXXX39547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به "رشد و درمان کسری " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950323XXXX49998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: نجام کلیه فعالیت ها و معاملات، مشارکت، تحقیقات و امور مشاوره ای و نظارت و تولید، واردات، صادرات، توزیع و خرید و فروش و عرضه و همچنین تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی و آزمایشگاه مربوط به کالاها و خدمات مجاز شامل کالاهای پزشکی اعم از ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزات، مواد اولیه و بسته بندی و بالک و انواع محصولات نیمه ساخته و ساخته شده دارویی، شیمیایی، بیولوژیکی، گیاهی، طبیعی و مکمل ها و شیر خشک و غذاهای ویژه، فرآورده های غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، انتقال دانش فنی و تکنولوژی. حضور و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، مزایده ها و مناقصه های خصوصی و دولتی و بین المللی و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. پ 950309XXXX65112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

تاسیس شرکت سهامی خاص زرین تزیین عمارت کسری در تاریخ 15/12/1394 به شماره ثبت 488346 به شناسه ملی 140056XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، صادرات، واردات، طراحی و ساخت انواع مصالح ساختمانی، مبلمان اداری، مسکونی, سنگهای تزیینی و طراحی دکوراسیون و تزیینات داخلی، پروژه های معماری، طراحی شهری و شهرسازی، طراحی و اجرای سالن های اجتماعات و غرفه های نمایشگاهی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و در صورت لزوم اخذ کارت بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات پولی و مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و انجام سایر امور و عملیاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک 56 ، واحد 16 کدپ 196775XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1575/849/94 مورخ 26/11/94 نزد بانک سامان شعبه سی تیر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: بهراد سیدزارع ش ملی 006849XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهسا صدیقی ش ملی 007841XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ محمدرضا طوسی ش ملی 006409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مرادی زمانی به شماره ملی 045343XXXX به عنوان بازرس اصلی. و المینا نافذی به شماره ملی 001169XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 941215XXXX07504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی