اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10740079583

تاریخ ثبت: 1389/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/25

آدرس: 13 استان لرستان شهر خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید مرتضی موسوی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

شرکت فوق در تاریخ 25/05/1389 تحت شماره 8805 و شناسه ملی 107400XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/05/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: کلیه امور مربوط به پیمانکاری کلیه امور مربوط به آب و فاضلاب خطوط اصلی و فرعی و انشعابات کلیه امور مربوط به ابنیه و انبوه سازی و ساختمان سازی کلیه امور مربوط به راه سازی و پل سازی کلیه امور مربوط به تاسیس ات و تجهیزات کلیه امور مربوط به کارهای خدماتی ادارات دولتی و خصوصی کلیه امور مربوط به بازرگانی صادرات و واردات و توزیع و بسته بندی کالاهای مجاز اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی کلیه امور مربوط به استانداردسازی اعم از استانداردهای سری ایزو مدل تعالی سازمان، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست کلیه امور مربوط به آموزش کلیه امور مربوط به کنترل کیفیت کنترل پروژه و نگهداری و تعمیرات واحدهای صنعتی کلیه امور مربوط به مشاوره واحدهای خدماتی، بازرگانی، صنعتی و موسسات تجاری و غیرتجاری 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان لرستان شهر خرم آباد خیابان علوی کوچه شهید مرتضی موسوی پلاک 45 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 42021156 مورخ 15/11/1388 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم سعیده رشنو به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم فرزانه محمدی دهنو به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حمیدرضا سبزواری به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای بهزاد محمدی به سمت عضو هییت مدیره. 55 خانم فیروزه پیوسته گر به سمت عضو هییت مدیره. 65 آقای بهزاد محمدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای بهروز حسنوند به عنوان بازرس اصلی 28 خانم فرشیده حسنوند به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی