اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10605

شناسه ملی: 10200164739

تاریخ ثبت: 1391/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تبریز انتهای اتوبان شهید کسایی بعد از پل فتح آباد نرسیده به تقاطع علی ابن ابیطالب پلاک 360

کد پستی: 5179646368

تاریخ تاسیس: 1391/07/29

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/11:

آگهی تغییرات شرکت برج جاویدان تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10605 و شناسه ملی 102001XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع فعالیت شرکت عبارت : ثبت و اکتشاف و بهره برداری و استخراج معدن ( به جز نفت و گاز ) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش رسولی به کد ملی 150022XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره رامین رسولی به کد ملی 150133XXXX به سمت رییس هییت مدیره نرگس ملک زاده کلیبر به کد ملی 138015XXXX سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سیاوش رسولی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سیاوش رسولی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950808XXXX01376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش رسولی به کد ملی 150022XXXX رامین رسولی به کد ملی 150133XXXX نرگس ملک زاده کلیبر به کد ملی 138015XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آرش عباس زاده به کد ملی 137742XXXX حامد میرزایی به کد ملی 150218XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950808XXXX97888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از نقل و انتقال سهام، محل شرکت از نشانی قبلی به آدرس تبریز ـ انتهای اتوبان شهید کسایی ـ بعد از پل فتح آباد ـ نرسیده به تقاطع علی ابن ابیطالب ـ پلاک 360 کدپستی 517964XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 950808XXXX25626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره مرکب از اعضا ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: سیاوش رسولی به کد ملی 150022XXXX نرگس ملک زاده کلیبر به کد ملی 138015XXXX حسن فرج زاده به کد ملی 150223XXXX بازرسان: آرش عباس زاده به کد ملی 137742XXXX حامد میرزایی به کد ملی 150218XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه فجر آذربایجان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950523XXXX05678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سیاوش رسولی به کد ملی 150022XXXX به سمت رییس هییت مدیره نرگس ملک زاده کلیبر به کد ملی 138015XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حسن فرج زاده به کد ملی 150223XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ،سفته ،برات و قراردادها با امضای سیاوش رسولی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940823XXXX56680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه مفاد اظهارنامه شرکت برج جاویدان تبریز ـ شعبه قشم که در مورخ 29/7/91 تحت شماره 246 و شناسه ملی 102001XXXX9 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد: 1 ـ نام و نوع شرکت: برج جاویدان تبریز (سهامی خاص) 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تبریز ـ ولی عصر ـ بین فلکه بازار و شریعتی برج آرین ـ طبقه 5 ـ واحد 4 ـ کدپستی 515774XXXX . 3 ـ موضوع شرکت: بشرح مندرجات بند یک از آگهی تاسیس شماره 72499/2 مورخ 26/10/78 انتشار یافته در روزنامه رسمی شماره 16013 مورخ 25/11/78 و آگهی تصمیمات شماره 82897/80402 مورخ 6/11/88 . 4 ـ میزان سرمایه: 000/000/1 ریال. 5 ـ مدیران شرکت: سیاوش رسولی (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) نرگس ملک زاده کلیبر (رییس هییت مدیره) حسن فرج زاده (نایب رییس هییت مدیره) 6 ـ محل و مرجع ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک تبریز. 7 ـ تاریخ ثبت: 20/10/78 8 ـ مدیر شعبه و مدت تصدی: آقای سیاوش رسولی بشماره ملی 150022XXXX بسمت مدیر شعبه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 9 ـ نحوه امضا اوراق و اسناد شعبه: کلیه اسناد, اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته, برات و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر شعبهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. 10 ـ موضوع فعالیت شعبه: پیمانکاری ساختمان و تاسیسات و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 385/91 مورخ 19/6/91 سازمان منطقه آزاد قشم. 11 ـ محل شعبه: قشم ـ شهرک بوستان ـ پشت راهنمایی و رانندگی ساختمان آذربایجان 2 ـ طبقه سوم ـ واحد شرقی 12 ـ مدت اعتبار: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/19:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/3/90 و هییت مدیره مورخ 2/3/90 که در تاریخ 14/7/90 به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی تبریز ولی عصر بین فلکه بازار و شریعتی برج آرین طبقه 5 واحد 4 و کدپستی 515774XXXX انتقال یافت و آقای سیاوش رسولی به کد ملی 150022XXXX و کدپستی 513798XXXX و آقای حسن فرج زاده به کد ملی 150223XXXX و کدپستی 545183XXXX و خانم نرگس ملک زاده کلیبر به کد ملی 138015XXXX و کدپستی 513798XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و آقای آرش عباسزاده به کد ملی 137742XXXX و کدپستی 516687XXXX و آقای ابراهیم تشرفی به کد ملی 150029XXXX و کدپستی 545174XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سپس آقای سیاوش رسولی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم نرگس ملک زاده کلیبر به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن فرجزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات قراردادها با امضا سیاوش رسولی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی