اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7352

شناسه ملی: 10660076420

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ 2/2/89 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان هوشنگ رهبری، عباس رهبری و علیرضا رهبری خانم پریچهر نانکلی به سمت عضو علی البدل. ب خانمها مژده اردلانی و فاطمه صفاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی انتخاب گردید. د طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/2/89 علیرضا رهبری به سمت مدیر عامل و عباس رهبری رییس هییت مدیره هوشنگ رهبری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی