اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42028

شناسه ملی: 10260597905

تاریخ ثبت: 1389/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/29:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/18:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/29:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/09/1397 حسن شفیعی علویجه به شماره ملی 109191XXXX - علی آقا مرادی به شماره ملی 109099XXXX - میر هادی حجازی فر به شماره ملی 137976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابدارن رسمی به شماره شناسه ملی 101005XXXX8 و یداله باسره به کد ملی 512987XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 971022XXXX99318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1397 حسن شفیعی به شماره ملی 109191XXXX به عنوان رییس هییت مدیره - میرهادی حجازی فر به شماره ملی 137976XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره - علی آقا مرادی به شماره ملی 109099XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 971022XXXX05566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/9/1395 حسن شفیعی علویجه به شماره ملی 109191XXXX ـ علی آقامرادی به شماره ملی 109099XXXX ـ میرهادی حجازی فر به شماره ملی 137976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. یدالله باسره به شماره ملی 512987XXXX و الهه اعظمیان به شماره ملی 129322XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950921XXXX48113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن شفیعی علویجه کد ملی 109191XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای میرهادی حجازی فر کد ملی 137976XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای علی آقامرادی کد ملی 109099XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 951026XXXX96723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شفیعی علویجه به شماره ملی 109191XXXX ـ علی آقامرادی به شماره ملی 109099XXXX ـ میرهادی حجازی فر به شماره ملی 137976XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. یدالله باسره به شماره ملی 512987XXXX به سمت بازرس اصلی ـ آرزو غلامعلیان به شماره ملی 129309XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 931010XXXX87286 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شفیعی علویجه به شماره ملی 109191XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ میرهادی حجازی فر به شماره ملی 137976XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علی آقامرادی به شماره ملی 109099XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره است. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. ش 931010XXXX80818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/09:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/9/91 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/2 ریال بمبلغ 000/000/600 ریال منقسم به سی هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/20 ریال که مبلغ 000/000/598 ریال بموجب گواهی شماره 11/3332 مورخ 28/11/91 بانک صادرات شعبه نیکبخت پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 9/12/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114557XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا رنجبر گنزقی و آقای بهرام مالکی پور از عضویت هییت مدیره خارج گردیدند. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای حسن شفیعی علویجه و آقای میر هادی حجازی فر و آقای علی آقامرادی تا تاریخ 6/9/1393 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن شفیعی علویجه بسمت رییس هییت مدیره و آقای میر هادی حجازی فر بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی آقا مرادی بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی آقا مرادی بسمت مدیر عامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 13/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ 000/000/2 ریال طی گواهی شماره 1/2131 مورخ 18/7/1391 بانک صادرات شعبه خیابان نیکبخت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 3/8/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. در تاریخ 16/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم پدیده متین نیا به عنوان بازرس اصلی خانم حماسه متین نیا به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 26/5/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علیرضا رنجبر گنزقی و آقای بهرام مالکی پور و آقای علی آقامرادی تا تاریخ 26/5/1390 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا رنجبر گنزقی به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهرام مالکی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی آقامرادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی مرادی به سمت مدیر عامل 5 کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا رییس هییت مدیره مدیر عامل و آقای حسن شفیعی علویجه همراه با مهر شرکت معتبر است در تاریخ 1/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید در تاریخ 29/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 29/7/1389 تحت شماره 42028 و شناسه ملی 102605XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار زاینده رود آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام، اجرا، نظارت، نقشه کشی و نقشه برداری، مشاوره کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تاسیس ات، خطوط انتقال گاز و نفت، ابنیه و محوطه سازی، راهسازی، تونل، سد و پل سازی، حفظ و نگهداری فضای سبز، خرید و فروش آهن آلات و فلزات، تولید و فروش بتن، شبکه آبیاری و تاسیس ات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات داخلی و خارجی صرفاً جهت موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط می باشد و هم چنین اجرای عملیات تست هیدرو استاتیک. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی، مجتمع تجاری آلا طبقه اول، شماره 4 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به یکصد سهم 000/20 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21312 مورخ 25/7/1389 نزد بانک صادرات شعبه 2131 پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا رنجبر گنزقی به سمت رییس هییت مدیره، 25 آقای حسن شفیعی علویجه به سمت نایب رییس هییت مدیره، 35 آقای بهرام مالکی پور به سمت عضو هییت مدیره، 45 آقای علی آقامرادی به سمت عضو هییت مدیره، 55 آقای میرهادی حجازی فر به سمت عضو هییت مدیره، 65 آقای علی آقا مرادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم پدیده متین نیا به عنوان بازرس اصلی 28 خانم حماسه متین نیا به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی